Miljöpolicy

Xantus arbetar aktivt för att ta hänsyn till miljöaspekterna i vår verksamhet. Vi eftersträvar att använda leverantörer som är miljöcertifierade, då sådana finns.

Vi tar vårt ansvar för att åstadkomma en ekologiskt hållbar utveckling. Miljöhänsyn avspeglas både i det material och de resurser vi tar i anspråk i vårt interna arbete och i vår affärsverksamhet. Vårt miljöarbete är en naturlig del i vår affärsstrategi och ett medvetet beaktande av miljöfrågorna är även viktigt för Xantus långsiktiga lönsamhet. Arbetet bedrivs integrerat i den dagliga verksamheten. Takten i miljöutvecklingsarbetet bestäms, förutom av myndigheternas krav, av kundernas önskemål, av oss som arbetar i Xantus och av vår ekonomiska utveckling. Medarbetarnas kunskaper och engagemang är en förutsättning för ett framgångsrikt miljöarbete.

Med miljöarbete i Xantus menar vi att

  • säkerställa en hälsosam arbetsmiljö
  • uppfylla gällande myndighetskrav i alla avseenden
  • etablera egna standarder för miljöarbetet där sådana saknas och kontinuerligt förbättra dessa
  • ta ansvar för närmiljön där vi verkar, rapportera incidenter till myndigheter och berörda parter
  • iaktta respekt för naturresurserna genom återhållsamhet avseende råvaruförbrukning
  • återanvända och återvinna material inklusive förpackningar
  • använda energi på ett ansvarsfullt sätt i verksamheten
  • genomföra interna revisioner, upprätta åtgärdsplaner samt kontrollera effekterna av dessa
  • ta reda på miljöegenskaper vid inköp och välja produkter och leverantörer baserat på miljöhänsyn
  • samverka med kunder, leverantörer och andra intressenter i miljöfrågor